Учредяване на ипотека, какво трябва да знаем?

Какво точно представлява ипотеката? Въпрос, на който ще отговорим, както и ще представим вариантите за учредяване.
Ипотеката представлява ограничено вещно право върху даден имот, като основна цел е да се учреди с цел обезпечаване на определено вземане и придобиване от кредитор.
С други думи, най-лесно за асимилиране е, че Вие, имащи имот и желаещи да изтеглите заем, можете да ипотекирате имотът, като в периодът на изплащане на вноските със съответните такси, имотът се води на кредитната институция.
Любопитно е да споменем, че ипотечното право е неделимо – учредява се за целия имот или за част от имот, която отговаря на изискванията за самостоятелен имот и се вдига след като е погасен целия дълг. При частично погасяване, ипотеката продължава да тежи върху целия имот. Ипотеките биват два вида – законови и договорни.

Договорна ипотека – при нея се сключва договор между кредитора и длъжника

Законна ипотека може да бъде вписана само, ако са изпълнени следните условия: Взимате заем/кредит за закупуване на имот. Заемът/кредитът е равен или е по-малък от размера на продажната цена. Ако заемът е по-голям от продажната цена, трябва да бъде учредена договорна ипотека. Заемът дължите или на вашия продавач, или на банка. Ако трето лице ви отпусне заем, за да закупите имот, трябва да бъде учредена договорна ипотека.

Какви са необходимите документи за ипотекиране на имот? Важен въпрос, на който най-общо отговорът е следния:

проект за нотариален акт за договорна ипотека, може да се изготви и акт от нотариуса ;
пълномощно (според конкретния случай);
документи, удостоверяващи правото на собственост на собственика на имота;
В случай, че е необходимо: удостоверение за наследници и документ, удостоверяващ правото на собственост на наследодателя;
при ипотекиране на имот съпружеска имуществена общност – акт за граждански брак, писмено съгласие с нотариална заверка на подписа на другия съпруг, ако той не присъства на изповядването на сделката
при ипотекиране на съсобствен имот – нотариално заверено съгласие на всички съсобственици, ако те не присъстват лично;
договорът, от който произтича вземането на кредитора, чието обезпечение се иска;
И други.
Естествено, има още доста неща, за които трябва да знаете, но най-лесно е да се обърнете към нотариус.
В случай, че имате нужда от нотариални услуги, можете да черпите информация онлайн, тъй като на Ваше разположение е много и то достоверна информация!

Оцени статията
( No ratings yet )
Bansko Biz
Add a comment